Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Κανονισμός Σπουδών

Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ Β 4237/2024). Οι σημαντικότερες αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο κανονισμό (2023) είναι σημειωμένες με πράσινο χρώμα.

 

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

Η μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Μ.Π.Δ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης (Π.Κ.) προσφέρει Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (εφεξής Π.Δ.Σ. και "πρόγραμμα"). Το Π.Δ.Σ. περιλαμβάνει την παρακολούθηση μαθημάτων και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοποί του προγράμματος είναι:

α) η παραγωγή νέας γνώσης και καινοτόμων μεθόδων υψηλού επιπέδου μέσω της προαγωγής πρωτότυπης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της διδασκαλίας στα επιστημονικά πεδία των Μ.Π.Δ. και

β) η άρτια προετοιμασία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και να αναλάβουν ηγετικά καθήκοντα στην επαγγελματική και ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία.

 

Άρθρο 3

Απονεμόμενος τίτλος

Το πρόγραμμα απονέμει διδακτορικό δίπλωμα με τίτλο: Διδάκτορας (Δρ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Άρθρο 4

Όργανα διοίκησης

Όργανο διοίκησης και λήψης αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση του Π.Δ.Σ., εκτός της Συγκλήτου του Π.Κ. και του Κοσμήτορα της Σχολής, είναι η Συνέλευση της Σχολής (εφεξής και "Συνέλευση") σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Συνέλευση είναι επίσης αρμόδια να καταρτίζει και να υποβάλλει στη Σύγκλητο προτάσεις για τη σύνταξη, τροποποίηση ή αναθεώρηση του κανονισμού διδακτορικών σπουδών.

Για την εύρυθμη λειτουργία και παρακολούθηση του προγράμματος, η Συνέλευση δύναται να ορίζει Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Δ.Σ., η οποία απαρτίζεται από τον διευθυντή και ακόμη τέσσερα μέλη, άπαντα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής. Η θητεία των μελών της Σ.Ε. είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης. Η Σ.Ε. έχει ως αρμοδιότητα τον συντονισμό της λειτουργίας του Π.Δ.Σ. και είναι συμβουλευτικό όργανο της Συνέλευσης.

 

Άρθρο 5

Εισαγωγή στο Π.Δ.Σ.

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εισαγωγή στο πρόγραμμα έχουν οι κάτοχοι είτε μεταπτυχιακού διπλώματος είτε ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν βαθμό μεταπτυχιακού διπλώματος ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών τουλάχιστον οκτώ (8). Εφ' όσον δεν ικανοποιείται το κριτήριο αυτό, η Συνέλευση αποφασίζει κατά περίπτωση συνεκτιμώντας το ερευνητικό έργο και τα ακαδημαϊκά προσόντα του υποψηφίου.

2. Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και περιλαμβάνουν:

α) Ηλεκτρονική αίτηση με στοιχεία του αιτούντος, τίτλο, τριμελή επιτροπή, επιβλέποντα και προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), καθώς και τα μαθήματα του προγράμματος που προτίθεται να παρακολουθήσει. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (Υ.Δ.) πρέπει εντός των δύο πρώτων ετών να ολοκληρώσουν επιτυχώς κατ' ελάχιστο έναν κύκλο τεσσάρων (4) μαθημάτων που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 7 του παρόντος.

β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και αναλυτικών βαθμολογιών από όλα τα ιδρύματα που αποφοίτησαν. Επί πλέον, εφ' όσον κάποιο πτυχίο έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει και το ίδρυμα και ο τίτλος σπουδών να περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Μητρώα του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π). Για περιπτώσεις μη καταχώρησης στα Μητρώα ή για πτυχία από αλλοδαπά ιδρύματα μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ακολουθούνται διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

γ) Αντίγραφα εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο κατά την κρίση του υποψηφίου.

δ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

ε) Σχέδιο της διδακτορικής διατριβής, εγκεκριμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή, στο οποίο περιγράφονται το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο, οι ερευνητικοί στόχοι, η προτεινόμενη μεθοδολογία, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και η αναμενόμενη συνεισφορά στην έρευνα και την επιστήμη, η βασική βιβλιογραφία καθώς και ένα γενικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.

στ) Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία κατά κανόνα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά (επιπέδου Β2) ή κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την κρίση της Συνέλευσης, από σπουδές σε Πανεπιστήμια με επίσημη γλώσσα την Αγγλική.

ζ) Δύο συστατικές επιστολές που αποστέλλονται απ’ ευθείας από τους συντάκτες ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής.

η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

θ) Φωτογραφία.

3. Η επιλογή των Υ.Δ. πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. ή του διευθυντή του προγράμματος. Η Συνέλευση αφού λάβει υπόψη της την εισήγηση καθώς και τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, είτε εγκρίνει την αίτηση και καθορίζει τη γλώσσα συγγραφής της διατριβής και τα μαθήματα, είτε την απορρίπτει κατόπιν αιτιολόγησης.

4. Αιτήσεις τροποποίησης του θέματος ή/και του περιεχομένου της Δ.Δ. υποβάλλονται από τον υποψήφιο με τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση που η Συνέλευση διαπιστώσει ουσιαστική αλλαγή του περιεχομένου της Δ.Δ., θεωρεί ότι αυτή αποτελεί νέο αίτημα έγκρισης Δ.Δ.

5. Κατά την έγκριση του αιτήματος για εκπόνηση Δ.Δ., η Συνέλευση της Σχολής, μετά από εισήγηση της Σ.Ε., τη γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και με βάση τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει κατά περίπτωση ο υποψήφιος και τις απαιτήσεις της υπό εκπόνηση Δ.Δ., αναθέτει στον Υ.Δ. την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου μαθημάτων σύμφωνα με την παρ. 1 και 4 του άρθρου 7 του παρόντος.

 

Άρθρο 6

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή και επιβλέπων

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή (Τ.Σ.Ε) της Δ.Δ. είναι αρμόδια για την υποστήριξη και την παρακολούθηση της προόδου του Υ.Δ. Απαρτίζεται από τον επιβλέποντα, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), αφυπηρετήσαν μέλος Δ.Ε.Π., ομότιμος ή συνεργαζόμενος καθηγητής της Σχολής Μ.Π.Δ., και δύο ακόμη μέλη που δύνανται να είναι μέλη Δ.Ε.Π., ομότιμοι καθηγητές, ερευνητές ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων της ημεδαπής, καθηγητές ιδρυμάτων και ερευνητές ερευνητικών οργανισμών της αλλοδαπής και έως ένα αφυπηρετήσαν μέλος Δ.Ε.Π., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα μέλη της Τ.Σ.Ε. πρέπει να έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο ή επιστημονικό έργο με την Δ.Δ.

Αν ο επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλη Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης ή σε άλλο Α.Ε.Ι. ή αφυπηρετήσει, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των Υ.Δ. που έχει αναλάβει, η Δ.Δ. συνεχίζει να εκπονείται στη Σχολή και ο τίτλος του Διδάκτορα απονέμεται από το Π.Κ. Τα ίδια ισχύουν και για τα υπόλοιπα μέλη της Τ.Σ.Ε.

Επιτρέπεται η αντικατάσταση του επιβλέποντος ή μέλους της Τ.Σ.Ε. που εκλείπει ή αδυνατεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, με απόφαση της Συνέλευσης και ύστερα από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση είτε από το ίδιο το μέλος είτε από τον Υ.Δ.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να επιτελέσει τα χρέη του επιβλέποντος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, η Συνέλευση, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο μέλος Δ.Ε.Π. την επίβλεψη, ύστερα από αίτηση του Y.Δ. ή των υπολοίπων μελών της Τ.Σ.Ε. Ο νέος επιβλέπων είναι κατά προτίμηση το ένα από τα άλλα δύο μέλη της Τ.Σ.Ε. Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την ανάληψη επίβλεψης. Η διάταξη αυτή ισχύει και για την αντικατάσταση άλλου μέλους της Τ.Σ.Ε.

Τυχόν προβλήματα που έχουν ως συνέπεια την αδυναμία συνεννόησης ή συνεργασίας του Υ.Δ. και την Τ.Σ.Ε. παραπέμπονται προς επίλυση αρχικά στη Σ.Ε. και εν συνεχεία στη Συνέλευση.

Ο αριθμός των Δ.Δ. που επιβλέπει ένα μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής θα πρέπει να είναι συμβατός με τον φόρτο εργασίας του και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη εκπόνηση της διδακτορικής έρευνας.

 

Άρθρο 7

Πρόγραμμα μαθημάτων

1. Διάρθρωση του προγράμματος:

α) Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, με στόχο να προσδώσει στους Υ.Δ. το απαιτούμενο για την έρευνά τους επιστημονικό υπόβαθρο και την σύνδεσή της με τα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύει η Σχολή Μ.Π.Δ., περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων και την εκπόνηση Δ.Δ.

β) Με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής, η εκπαιδευτική διαδικασία δύναται να διεξάγεται με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εφ' όσον δεν απαιτείται η συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων με φυσική παρουσία, σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων και την κείμενη νομοθεσία.

γ) Ο Υ.Δ. υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς κατ' ελάχιστο τέσσερα (4) μαθήματα με 30 ECTS. Τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα πρέπει να ανήκουν στο Π.Δ.Σ. της Σχολής Μ.Π.Δ. ενώ οι υπόλοιπες μονάδες ECTS μπορούν, κατόπιν έγκρισης της Συνέλευσης, να συμπληρώνονται με μαθήματα από άλλα Προγράμματα Διδακτορικών ή Μεταπτυχιακών Σπουδών που διοργανώνουν ή συνδιοργανώνουν Σχολές του Π.Κ., εφ' όσον γι' αυτά παρέχεται δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης. Τα μαθήματα που ανατίθενται στον Υ.Δ. δεν θα πρέπει να τα έχει ήδη παρακολουθήσει σε προηγούμενες σπουδές του. Για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού ECTS, η Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει την ολοκλήρωση επί πλέον εκπαιδευτικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων.

δ) Η παρακολούθηση μαθημάτων στα Π.Μ.Σ. της Σχολής Μ.Π.Δ. στα οποία προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων γίνεται καθ’ υπέρβαση του αριθμού των φοιτητών και δωρεάν.

ε) Η Συνέλευση της Σχολής μπορεί να αναθέτει κατά περίπτωση την παρακολούθηση και πρόσθετων μαθημάτων από το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών εφόσον κρίνει ότι η παρακολούθησή τους είναι απαραίτητη προκειμένου ο Υ.Δ. να αποκτήσει το απαιτούμενο για την έρευνά του επιστημονικό υπόβαθρο.

στ) Για να θεωρηθεί επιτυχής η αξιολόγηση σε μάθημα του Π.Δ.Σ. της Σχολής πρέπει ο Υ.Δ. να έχει βαθμολογηθεί με τουλάχιστον έξι (6). Για κάθε άλλο μάθημα ισχύει η βάση επιτυχίας που ορίζει ο κανονισμός του προγράμματος σπουδών στο οποίο ανήκει.

ζ) Ο Υ.Δ. οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση των μαθημάτων που του έχουν ανατεθεί μέσα στα δύο (2) πρώτα έτη των σπουδών του. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφεται από το Π.Δ.Σ.

2. Εγγραφή Υ.Δ., δηλώσεις και παρακολούθηση μαθημάτων:

α) Η εγγραφή των νέων Υ.Δ. γίνεται με την αποδοχή της αίτησής τους.

β) Η δήλωση παρακολούθησης μαθημάτων γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού φοιτητολογίου με ευθύνη του Υ.Δ. μια εβδομάδα πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου.

γ) Στην ίδια περίοδο, και μόνον σε αυτήν, μπορεί ο Υ.Δ. να αλλάξει δήλωση (διαγραφή από ή εγγραφή σε κάποιο μάθημα).

δ) Η παρακολούθηση της προόδου και αξιολόγηση των φοιτητών στα μαθήματα γίνεται με ευθύνη και κατά την κρίση των διδασκόντων.

3. Η ανάθεση του διδακτικού έργου στο Π.Δ.Σ. πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. Οι διδάσκοντες είναι διδάκτορες που ανήκουν στις κατηγορίες διδασκόντων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

4. Σε ξεχωριστή σελίδα παρουσιάζονται τα προσφερόμενα μαθήματα. Κάθε μάθημα έχει επτάμισυ (7,5) ECTS. Η Συνέλευση έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί τα προσφερόμενα μαθήματα, το περιεχόμενο, τον αριθμό ECTS ή το εξάμηνο στο οποίο αυτά προσφέρονται.

 

Άρθρο 8

Χρονική διάρκεια σπουδών

1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τ.Σ.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ως ανώτατη χρονική διάρκεια του Δ.Π.Σ. ορίζονται τα έξι (6) ημερολογιακά έτη.

2. Ο Υ.Δ. μπορεί, εφόσον δεν έχει υπερβεί την ανώτατη χρονική διάρκεια του Δ.Π.Σ., να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη αίτηση παράταση για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, διάρκειας έως ένα (1) ημερολογιακό έτος.

3. Για εξαιρετικούς λόγους (υγείας, εργασίας, στρατιωτικής θητείας, κ.λπ.) είναι δυνατή η έγκριση αναστολής φοίτησης. Κατά το διάστημα της αναστολής φοίτησης ο Υ.Δ. δεν επωφελείται των δικαιωμάτων και των παροχών που προβλέπονται για τους υποψήφιους διδάκτορες. Αναστολή φοίτησης δύναται να χορηγηθεί κατά το πρώτο έτος εκπόνησης της Δ.Δ. μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας και δεν χορηγείται μετά την πάροδο της ανώτατης χρονικής διάρκειας σπουδών (6 έτη).

4. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος στο Δ.Π.Σ. δεν μπορεί να υπερβεί τα οκτώ (8) ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τ.Σ.Ε.

5. Το αίτημα παράτασης ή αναστολής φοίτησης μαζί με τη σχετική αιτιολόγηση κατατίθεται στη Συνέλευση από τον Υ.Δ. και συνοδεύεται από εισήγηση της Τ.Σ.Ε. Το αίτημα εγκρίνεται ή απορρίπτεται τεκμηριωμένα από τη Συνέλευση της Σχολής.

 

Άρθρο 9

Παροχές, δικαιώματα και υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων

1. Οι σπουδές στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι δωρεάν.

2. Παροχές και δικαιώματα του Υ.Δ.:

α) Έχει πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, σίτιση και στέγαση, διευκολύνσεις για μετακινήσεις και για συμμετοχή σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, κ.λπ., υπό τους όρους που καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

β) Διατηρεί μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής τους δικαιώματα χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πόρων του ιδρύματος που απευθύνονται σε αποφοίτους.

γ) Για την κάλυψη εκπαιδευτικών, διδακτικών και ερευνητικών αναγκών έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν ταυτοποίηση χρήστη (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, λογισμικό διαθέσιμο για φοιτητές, ηλεκτρονικές συνδρομές της κεντρικής βιβλιοθήκης του Π.Κ., κ.λπ.) και στις βιβλιοθήκες του ιδρύματος. Έχει επίσης πρόσβαση στα εργαστήρια για χρήση της υλικοτεχνικής υποδομής του ιδρύματος μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα και με τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου της αντίστοιχης μονάδας.

δ) Μπορεί να συμμετέχει με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα σε ερευνητικά έργα και στην εκπόνηση μελετών με αμοιβή ή σε επικουρική διδακτική και εργαστηριακή απασχόληση και να αμείβεται εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ε) Δικαιούται να λαμβάνει υποτροφίες, υπό τις εκάστοτε οριζόμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης, τις οποίες ανακοινώνει το Π.Κ ή η Σχολή.

στ) Δικαιούται να συμμετέχει στα συλλογικά όργανα διοίκησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Υποχρεώσεις του Υ.Δ.:

α) Εγγράφεται εμπρόθεσμα στα μαθήματα που του έχουν ανατεθεί και να τηρεί τους όρους παρακολούθησης που θέτουν οι διδάσκοντες.

β) Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή εκθέσεων προόδου.

γ) Έχει επαρκή φυσική παρουσία και ερευνητική δραστηριότητα στη Σχολή και φροντίζει να παρουσιάζει το έργο του διεθνώς με δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων της έρευνάς του.

δ) Προσφέρει εκπαιδευτικές και άλλες υπηρεσίες στο Τμήμα όπως διενέργεια εργαστηρίων, επιτηρήσεις στις εξετάσεις, υποστήριξη της εκπόνησης διπλωματικών κ.λπ. με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και σχετικών αποφάσεων της Συνέλευσης.

ε) Ολοκληρώνει το πρόγραμμα εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος.

Για θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής, ο Υ.Δ. μπορεί να απευθύνεται διαδοχικά στην Τ.Σ.Ε. της διατριβής, τη Σ.Ε. του προγράμματος και τη Συνέλευση.

 

Άρθρο 10

Εκθέσεις προόδου

1. Μέχρι τον Σεπτέμβριο κάθε έτους και εφόσον έχουν συμπληρωθεί έξι (6) μήνες από τον ορισμό της συμβουλευτικής επιτροπής, ο Υ.Δ. υποβάλλει στα μέλη της Τ.Σ.Ε. γραπτώς την Έκθεση Προόδου (Ε.Π.) στην οποία εκθέτει την πρόοδο της έρευνας στο πλαίσιο της Δ.Δ. κατά το προηγούμενο διάστημα, τις επιδόσεις του στα μαθήματα που του έχουν ανατεθεί και έναν προγραμματισμό για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

2. Τα μέλη της Τ.Σ.Ε. επισημαίνουν τυχόν προβλήματα ή πλημμελή τήρηση των υποχρεώσεων του Υ.Δ. και προτείνουν τη λήψη μέτρων για τη θεραπεία των προβλημάτων.

3. Η Ε.Π., συνοδευόμενη από τις υπογραφές και τυχόν σχόλια των μελών της Τ.Σ.Ε., υποβάλλεται το αργότερο τον Οκτώβριο κάθε έτους από τον επιβλέποντα στη Γραμματεία της Σχολής και ανακοινώνεται στη Συνέλευση.

4. Η υποβολή Ε.Π. στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους είναι υποχρεωτική.

5. Οι Υ.Δ. έχουν υποχρέωση να παρουσιάζουν προφορικά την πρόοδο της Δ.Δ. σε δημόσιες ημερίδες ή κλειστές συναντήσεις εργασίας όταν καλούνται από την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Δ.Σ. ή την Τ.Σ.Ε. τους.

 

Άρθρο 11

Διαγραφή και πειθαρχικό δίκαιο υποψηφίων διδακτόρων

1. Ο Υ.Δ. διαγράφεται από το Π.Δ.Σ. με απόφαση της Συνέλευσης, στις εξής περιπτώσεις:

α) Αυτοδίκαια με αίτηση διαγραφής που υποβάλλει ο ίδιος.

β) Αν παρέλθει ο ανώτατος χρόνος φοίτησης στο Δ.Π.Σ.

γ) Έχουν παρέλθει οκτώ (8) ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τ.Σ.Ε.

δ) Αν δεν υποβάλει εγκαίρως την ετήσια έκθεση προόδου και ύστερα από εισήγηση διαγραφής από τον επιβλέποντα ή αν δεν έχει υποβάλει δύο ετήσιες εκθέσεις προόδου.

ε) Εφ' όσον για διάστημα ενός εξαμήνου: είτε απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις σπουδές, είτε αδιαφορεί και δεν ανταποκρίνεται σε υπόμνηση της Τ.Σ.Ε., που γίνεται εγγράφως με κοινοποίηση στη Σχολή, σχετικά με την πλημμελή ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, είτε αμελεί καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από τη Συνέλευση.

στ) Αν έχει συνολικά τρεις (3) αποτυχίες σε μαθήματα.

ζ) Αν μετά την προφορική εξέταση και υποστήριξη της Δ.Δ. αυτή απορριφθεί οριστικά σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος.

2. Υ.Δ. που διαγράφεται από το πρόγραμμα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δικαιούται να λάβει πιστοποιητικό παρακολούθησης όσων μαθημάτων έχει ολοκληρώσει επιτυχώς.

3. Συμμετοχή του Υ.Δ. σε αντιγραφή ή εν γένει φαλκίδευση της διαδικασίας εξέτασης μαθήματος ή της συγγραφής εργασίας ή της Δ.Δ. ή λογοκλοπή, συνεπάγεται τη διαγραφή από το πρόγραμμα μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής. Στις ίδιες περιπτώσεις, προβλέπεται αφαίρεση του διδακτορικού διπλώματος όταν η παράβαση διαπιστωθεί μετά την αποφοίτηση. Για λοιπά πειθαρχικά παραπτώματα εφαρμόζονται διαδικασίες τις οποίες προβλέπει το ισχύον πειθαρχικό δίκαιο φοιτητών.

 

Άρθρο 12

Ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής

1. Κατά τη διάρκεια του Π.Δ.Σ. ο Υ.Δ. θα πρέπει να έχει δημοσιεύσει, με θεματολογία που εμπίπτει ή είναι συναφής με το αντικείμενο της Δ.Δ., τουλάχιστον

α) δύο (2) δημοσιεύσεις επί διαφορετικών προβλημάτων ή μεθοδολογιών σε επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση, ή διεθνή συνέδρια μετά από κρίση στο πλήρες κείμενο, ή συλλογικές επιστημονικές εκδόσεις μετά από κρίση, ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας (εθνικά, ευρωπαϊκά, ή διεθνή), ή συνδυασμό των προηγούμενων. 
 
β) ή μία (1) δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές το οποίο κατά τον χρόνο υποβολής ή μεταγενέστερα είχε δείκτη απήχησης (Impact Factor) σύμφωνα με την ετήσια έκδοση Journal Citation Reports (JCR), υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι υπάρχει εισήγηση από την Τ.Σ.Ε. για την εξέταση της διατριβής σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος.

Μία δημοσίευση δύναται να χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ολοκλήρωσης μίας μόνο διατριβής.

Οι Υ.Δ. οι οποίοι κατά τον χρόνο δημοσιοποίησης της αναθεώρησης ικανοποιούν ήδη τις απαιτήσεις που προβλέπονταν στην προηγούμενη έκδοση του κανονισμού ή έχουν υποβάλει εργασίες για κρίση, δύνανται να εκπληρώσουν είτε τις αρχικές είτε τις αναθεωρημένες προϋποθέσεις. 

2. Ο Υ.Δ. συντάσσει τη Δ.Δ. στη γλώσσα που έχει εγκρίνει η Συνέλευση. Σε περίπτωση που η γλώσσα συγγραφής δεν είναι η ελληνική, ο Υ.Δ. υποχρεούται να συμπεριλάβει στο κείμενο της Δ.Δ. εκτενή περίληψη στην ελληνική γλώσσα.

3. Όταν ολοκληρώσει τη συγγραφή της διατριβής, ο Υ.Δ. καταθέτει στη Γραμματεία της Σχολής, με κοινοποίηση στην Τ.Σ.Ε., αίτημα δημόσιας υποστήριξης της Δ.Δ. επισυνάπτοντας το κείμενο της διατριβής. Με ευθύνη του επιβλέποντος η διατριβή ελέγχεται για ομοιότητες με άλλες δημοσιεύσεις χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό και η αναφορά με τα ευρήματα του ελέγχου κοινοποιείται στη Συνέλευση της Σχολής.

4. Η Συνέλευση αφού διαπιστώσει την εκπλήρωση των τυπικών υποχρεώσεων του Υ.Δ. (κατοχύρωση μαθημάτων, δημοσιεύσεις, κ.λπ.) ορίζει μετά από εισήγηση της Τ.Σ.Ε. την εξεταστική επιτροπή της Δ.Δ. Σε περίπτωση αρνητικής γνώμης της Τ.Σ.Ε. ο ορισμός εξεταστικής η διαδικασία δύναται να συνεχιστεί κατά την ισχύουσα νομοθεσία εφ' όσον ο Υ.Δ. έχει εκπληρώσει τις τυπικές υποχρεώσεις.

5. Η εξεταστική επιτροπή απαρτίζεται από επτά (7) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το αντικείμενο της Δ.Δ., εκ των οποίων τα τρία (3) είναι τα μέλη της Τ.Σ.Ε., ενώ τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται από τη Συνέλευση. Κατ' ελάχιστον τέσσερα (4) μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν στο Π.Κ., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στη Σχολή Μ.Π.Δ. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής ανήκουν στις ίδιες κατηγορίες που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τη σύνθεση της τριμελούς επιτροπής, όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 χωρίς περιορισμό στον αριθμό αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π.

6. Η Γραμματεία της Σχολής, ενημερώνει τα ορισθέντα μέλη για τη συμμετοχή τους στην επταμελή εξεταστική επιτροπή και τους αποστέλλει με αριθμό πρωτοκόλλου τη Δ.Δ. Αν ανακύψουν λόγοι αντικατάστασης μελών τότε εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

 

Άρθρο 13

Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής

1. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής δύνανται να κάνουν σχόλια και παρατηρήσεις επί της διατριβής, τα οποία γνωστοποιούν στον Υ.Δ. Εκείνος κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές και αποστέλλει στην επταμελή εξεταστική επιτροπή τη διατριβή.

2. Η εξέταση της διατριβής προγραμματίζεται μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την αποστολή της Δ.Δ στην εξεταστική επιτροπή. Ο χρόνος αυτός δύναται να συντομευθεί εφ' όσον συμφωνήσουν άπαντα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

3. Το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την παρουσίαση ανακοινώνονται από τη Γραμματεία της Σχολής: το όνομα του Υ.Δ., το θέμα και η περίληψη της Δ.Δ., η επταμελής εξεταστική επιτροπή, ο χρόνος, ο τόπος και, εφ' όσον είναι διαθέσιμος, ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος εξέτασης της διατριβής.

4. Κατά την εξέταση ο Υ.Δ. αναπτύσσει τη διατριβή του δημόσια και ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Της διαδικασίας δημόσιας υποστήριξης, η οποία μπορεί να γίνει με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), προεδρεύει ο Κοσμήτορας της Σχολής και εν τη απουσία του ο επιβλέπων της Δ.Δ.

5. Μετά την παρουσίαση της διατριβής, ο υποψήφιος απαντά σε ερωτήσεις των μελών της εξεταστικής επιτροπής. Με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής είναι δυνατό να υποβάλλονται προς τον Υ.Δ ερωτήσεις από το ακροατήριο.

6. Στη συνέχεια, η επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη. Με βάση αυτά τα κριτήρια λαμβάνει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις:

α) Mε σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών η επιτροπή κρίνει ότι η εξέταση ήταν επιτυχής και εγκρίνει τη διατριβή ως έχει.

β) Mε σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών η επιτροπή κρίνει ότι η εξέταση ήταν επιτυχής και η διατριβή χρήζει βελτιώσεων μικρής έκτασης, σύμφωνα με παρατηρήσεις οι οποίες συνοψίζονται στο πρακτικό κρίσης της διατριβής. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται στον Υ.Δ. προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών ώστε να καλύψει επαρκώς τις παρατηρήσεις και να υποβάλει στα μέλη της επιτροπής την αναθεωρημένη έκδοση της διατριβής και μία έκθεση των αλλαγών στις οποίες προέβη. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή, η επιτροπή αξιολογεί τις βελτιώσεις και υπογράφει σχετική βεβαίωση έγκρισης με σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών. Ως χρόνος λήψης του διδακτορικού διπλώματος θεωρείται ο χρόνος υπογραφής της βεβαίωσης.

γ) Η επιτροπή ομόφωνα κρίνει ότι η διατριβή χρήζει επανεξέτασης κατόπιν ουσιώδους αναθεώρησης, σύμφωνα με παρατηρήσεις οι οποίες συνοψίζονται στο πρακτικό κρίσης της διατριβής. Εντός πέντε (5) μηνών από την πρώτη εξέταση ο Υ.Δ. οφείλει να υποβάλει στη Γραμματεία και τα μέλη της επιτροπής την αναθεωρημένη έκδοση της διατριβής. Η επανεξέταση ορίζεται εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της διατριβής, ακολουθεί όμοια διαδικασία με εκείνη της πρώτης εξέτασης και η απόφαση είναι είτε έγκριση της διατριβής, εφ' όσον έχει θετική αξιολόγηση από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη της επιτροπής, είτε οριστική απόρριψή της. Ο χρόνος επανεξέτασης δεν μπορεί να απέχει πλέον των οκτώ (8) ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία ορισμού της Τ.Σ.Ε.

δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση η διατριβή απορρίπτεται.

7. Το αποτέλεσμα της κρίσης ανακοινώνεται δημοσίως και καταγράφεται στο πρακτικό κρίσης της διατριβής, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και κατατίθεται στη Γραμματεία της Σχολής.

8. Διατριβή που έχει απορριφθεί δεν επιτρέπεται να επανακατατεθεί για υποστήριξη στη Σχολή.

 

Άρθρο 14

Αναγόρευση, ορκωμοσία, τελετή αποφοίτησης

1. Για την αναγόρευση και ορκωμοσία σε διδάκτορα πρέπει

α) να έχουν κατατεθεί το πρακτικό της εξεταστικής επιτροπής με την έγκριση της διατριβής και το τελικό κείμενο της διατριβής στη Γραμματεία της Σχολής

β) να έχει συμπληρωθεί από την Γραμματεία το Απογραφικό Δελτίο του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

γ) να έχει αναρτηθεί το κείμενο της διατριβής στο ηλεκτρονικό ιδρυματικό αποθετήριο της Βιβλιοθήκης του Π.Κ.

δ) ο Υ.Δ να μην έχει οφειλές και λοιπές εκκρεμότητες στις υπηρεσίες του ιδρύματος.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

2. Η αναγόρευση και ορκωμοσία σε Διδάκτορα του Π.Κ. πραγματοποιείται ενώπιον της Συνέλευσης. Μετά την αναγόρευσή του, ο νέος Διδάκτορας λαμβάνει:

α) Έντυπο διδακτορικό δίπλωμα. Το διδακτορικό δίπλωμα απονέμεται χωρίς αριθμητικό ή άλλο χαρακτηρισμό ενώ εκδίδεται και υπογράφεται από τους αρμόδιους με ευθύνη της Σχολής.

β) Παράρτημα διδακτορικού διπλώματος σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3374/2005 (Α' 189).

3. Η τελετή αποφοίτησης λαμβάνει χώρα σε χρόνο και τόπο που ορίζεται από την Πρυτανεία, παρουσία των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων των Σχολών του Π.Κ.

 

Άρθρο 15

Διατριβές με συνεπίβλεψη

Είναι δυνατή η εκπόνηση Δ.Δ. με συνεπίβλεψη της Σχολής Μ.Π.Δ. και άλλων σχολών και τμημάτων Α.Ε.Ι. και πανεπιστημίων της αλλοδαπής, ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Οι ειδικότεροι όροι της συνεπίβλεψης Δ.Δ. καθορίζονται σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία σε ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα των συνεργαζόμενων φορέων.

 

Άρθρο 16

Βιομηχανικά διδακτορικά

Είναι δυνατή η εκπόνηση Δ.Δ. σε συνεργασία με επιχείρηση που εδρεύει ή παράρτημά της λειτουργεί στην ημεδαπή, με αντικείμενο τη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι ειδικότεροι όροι εκπόνησης βιομηχανικών διδακτορικών προβλέπονται σε ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα των συνεργαζόμενων φορέων. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Δ.Σ. για την εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού ή ένταξης Δ.Δ. που εκπονείται ήδη στην κατηγορία του βιομηχανικού διδακτορικού καθώς και θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση της επιχείρησης στις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής και εξεταστικής επιτροπής και τη χρηματοδότηση και ασφάλιση του Υ.Δ. καθορίζονται σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

 

Άρθρο 17

Αξιολόγηση του προγράμματος

Η αξιολόγηση από μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υ.Δ. των μαθημάτων που προσφέρονται στον δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών και των διδασκόντων, γίνεται κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο. Την αποτίμηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου κάνει η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) της Σχολής και τα σχετικά αποτελέσματα περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης.

Η ΟΜ.Ε.Α. υποστηρίζει τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Π.Κ. για την συλλογή και καταχώριση δεδομένων ποιότητας στο πληροφοριακό σύστημα που διαχειρίζεται η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των Α.Ε.Ι.

 

Άρθρο 18

Πόροι των Διδακτορικών Σπουδών

Η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και εξοπλιστικών αναγκών των Διδακτορικών Σπουδών μπορεί να γίνεται από:

• τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος,

• ερευνητικά προγράμματα, και

• απευθείας χρηματοδότηση, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Π.Κ, από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου ή και του ιδιωτικού τομέα ή άλλη νόμιμη πηγή, ύστερα από σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Π.Κ. μετά από σχετική εισήγηση της Συνέλευσης της Σχολής Μ.Π.Δ.

Η Σχολή δύναται να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προσέλκυση δωρεών, χορηγιών και οικονομικών ενισχύσεων ή την παροχή εξοπλισμού για τις ανάγκες των του Π.Δ.Σ.

 

Άρθρο 19

Μεταβατικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή από την έγκρισή του και είναι δεσμευτικός αναφορικά με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκπόνηση και εξέταση της Δ.Δ. και για τους εν ενεργεία Υ.Δ., επιβλέποντες, συμβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές.

Τα μαθήματα που έχουν ανατεθεί στους εν ενεργεία Υ.Δ. και η σύνθεση των υφισταμένων επιτροπών ισχύουν όπως έχουν εγκριθεί κατά περίπτωση.

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής και των λοιπών αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.