Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα (δικαίωμα υποβολής αίτησης);

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχουν οι:

     κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλου Α.Ε.Ι., Α.Σ.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν.4485/2017. Με τις ίδιες, ως ανωτέρω προϋποθέσεις, γίνονται δεκτοί αλλοδαποί φοιτητές και γενικά κάτοχοι Δ.Μ.Σ. απονεμηθέντος από ομοταγή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

     Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες, μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ..

Οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα Δ.Σ. πρέπει κατά προτίμηση να έχουν βαθμό Δ.Μ.Σ. ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, τουλάχιστον οκτώ (8). Για υποψηφίους που δεν ικανοποιούν το κριτήριο αυτό, η Συνέλευση του Τμήματος. αποφασίζει κατά περίπτωση συνεκτιμώντας το ερευνητικό έργο και τα ακαδημαϊκά προσόντα του υποψηφίου ή υποψηφίας. 

 

Πότε και που υποβάλλονται αιτήσεις για εκπόνηση Δ.Δ.;

Αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Τι δικαιολογητικά υποβάλλονται;

Οι αιτήσεις στο ‘Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών’, περιλαμβάνουν την συμπλήρωση ή/και υποβολή μέσω του on line application system (https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication),των:

  1. Αίτηση του υποψηφίου για εισαγωγή στο πρόγραμμα Δ.Δ., αναγράφοντας τον προτεινόμενο τίτλο, τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής και την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης.
  2.  Αντίγραφα τίτλων σπουδών και αναλυτικών βαθμολογιών από όλα τα ιδρύματα που αποφοίτησαν. Επί πλέον, εφ' όσον κάποιο πτυχίο έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, θα πρέπει και το ίδρυμα και ο τίτλος σπουδών να έχουν συμπεριληφθεί στα αντίστοιχα Μητρώα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π  (https://www.doatap.gr/anagnorish/mitroa/). Για περιπτώσεις μη καταχώρησης στα Μητρώα ή για πτυχία από αλλοδαπά ιδρύματα μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ακολουθούνται διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους 4, 5 του άρθρου 304 και τα άρθρα 307-310 του ν. 4957/2022. 
  3. Αντίγραφα εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο κατά την κρίση του υποψηφίου.
  4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  5. Σχέδιο της διδακτορικής διατριβής που θα εκπονήσουν, εγκεκριμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή, στο οποίο θα αναφέρονται το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο, οι ερευνητικοί στόχοι, η προτεινόμενη μεθοδολογία, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και η αναμενόμενη συνεισφορά στην έρευνα και την επιστήμη, η βασική βιβλιογραφία καθώς και ένα γενικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.
  6. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία κατά κανόνα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά (επιπέδου Β2) ή κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την κρίση της Συνέλευσης, από σπουδές σε Πανεπιστήμια με επίσημη γλώσσα την Αγγλική.
  7. Δύο συστατικές επιστολές.
  8. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
  9. Μια φωτογραφία.

Οι προσωπικές πληροφορίες των αιτούντων θεωρούνται εμπιστευτικές.

 


 

Ποια είναι η διαδικασία επιλογής;

Η επιλογή των Υποψηφίων Διδακτόρων γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία συνεκτιμά τα βιογραφικά στοιχεία και κάθε πληροφορία που θα υποβάλλεται από τους υποψηφίους όπως οι βαθμοί πτυχίου/διπλώματος και συγγενικών με την ειδίκευση μαθημάτων και διπλωματικής/πτυχιακής, η ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα), η επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές. η οποία λαμβάνει υπόψη την εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη της τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει κατά περίπτωση ο υποψήφιος στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. ή/και του Δ.Μ.Σ., καθώς και τις απαιτήσεις της υπό εκπόνηση Δ.Δ., αναθέτει στον υποψήφιο διδάκτορα την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου μαθημάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.

 

Ποια είναι η διάρκεια των σπουδών;

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη για τους κατόχους Μ.Δ.Ε., ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και από τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη για τους υποψηφίους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί ως ειδικές περιπτώσεις, από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή την έγκριση ουσιαστικής τροποποίησης του περιεχομένου της και δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ίδια ημερομηνία για τους πρώτους και τα επτά (7) έτη για τους μη κατόχους Μ.Δ.Ε..

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Διδακτορικών Σπουδών ανέρχονται στις εκατό ογδόντα (180).

 

Υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης μαθημάτων;

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, με στόχο να προσδώσει στους Υ.Δ. το απαιτούμενο για την έρευνά τους επιστημονικό υπόβαθρο και την σύνδεση της Διδακτορικής Διατριβής τους με τα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Μ.Π.Δ., περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων και στην εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.).

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και έχουν λάβει δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο από το Π.Μ.Σ. της Σχολής Μ.Π.Δ. ή άλλο αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο, υποχρεούται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον τα τρία (3) θα ανήκουν στα διδακτορικά μαθήματα που προσφέρονται στο Π.Δ.Σ. και στο Π.Μ.Σ. ‘Συστήματα Παραγωγής και Διοίκησης’ του Τμήματος Μ.Π.Δ. και έως ένα (1) από τα υπόλοιπα Π.Μ.Σ. και Δ.Π.Μ.Σ. που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει το Τμήμα Μ.Π.Δ..

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που γίνονται δεκτοί ως ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 38, §1 του Ν. 4485/2017, χωρίς να είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46, του Ν. 4485/2017 ή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ή Master, υποχρεούται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον τέσσερα (4) θα ανήκουν στα διδακτορικά μαθήματα που προσφέρονται στο Π.Μ.Σ. ‘Συστήματα Παραγωγής και Διοίκησης’ του Τμήματος Μ.Π.Δ. και έως δύο (2) από τα υπόλοιπα Π.Μ.Σ. και Δ.Π.Μ.Σ. που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει το Τμήμα Μ.Π.Δ..

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο παρακολούθησης των μαθημάτων που τους έχουν ανατεθεί, μέσα στα δύο (2) πρώτα έτη των Διδακτορικών Σπουδών τους. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ενώ δικαιούνται βεβαίωσης παρακολούθησης των μαθημάτων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς.

 

Υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας;

Τα μαθήματα μπορεί να προσφέρονται και εξ αποστάσεως με χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνολογικού εξοπλισμού (e−learning). Η διδασκαλία αυτή θα γίνεται μέσα στα προβλεπόμενα από την §3, άρθρο 30 του Ν. 4485/2017 πλαίσια και για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών.

 

Πόσες πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.) έχει το Π.Δ.Σ.;

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Διδακτορικών Σπουδών ανέρχονται στις εκατό ογδόντα (180).

 

Ποια είναι η γλώσσα εκπόνησης της ΔΔ;

Η ελληνική.

Υπάρχει όμως η δυνατότητα η συγγραφή των διδακτορικών διατριβών να γίνεται και στην Αγγλική γλώσσα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Το Π.Δ.Σ. απαιτεί την καταβολή διδάκτρων;

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Σπουδών προσφέρεται δωρεάν.

 

Υπάρχει η δυνατότητα παροχής υποτροφιών;

Το Πολυτεχνείο Κρήτης μεριμνά κάθε έτος για τη χορήγηση υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι διακρίνονται για την επιμέλεια, τις επιδόσεις τους και την προοπτική διάκρισης.

Το Τμήμα χορηγεί υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες που διακρίνονται για τις σπουδές τους στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. Η χορήγηση γίνεται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων από αρμόδια επιτροπή, με βάση κριτήρια που καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Επιπλέον οι υποψήφιοι διδάκτορες δύναται να απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα μελών Δ.Ε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης και να λαμβάνουν αμοιβή από αυτά ή από τη συμμετοχή τους σε επικουρική διδακτική και εργαστηριακή απασχόληση, εφόσον υπάρχουν σχετικά κονδύλια.

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις ιστοσελίδες του Προγράμματος www.phd.pem.tuc.gr είτε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:

κα. Λουκία Παπαδάκη

Τηλ. +30.2821.37161

e-mail: phd<στο>pem.tuc.gr