Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ανάλυση και υπολογιστική πινάκων (Matrix analysis and computations)
Ανάπτυξη συστημάτων και σχεδίαση προϊόντων με χρήση ευφυών μεθόδων βελτιστοποίησης (Systems development and product design using intelligent optimization methods)
Βέλτιστος έλεγχος με υπολογιστικές εφαρμογές (Optimal control with computational applications)
Διαδικτυακά δεδομένα για επιχειρηματικότητα και βιωσιμότητα (Web-based data for sustainability and entrepreneurship)
Δυναμικά συστήματα ανθρώπου-μηχανής (Man-machine dynamic systems)
Ειδικά θέματα προβλέψεων: καινοτόμες οικονομίες και κοινωνίες (Special forecasting topics: innovative economies and societies)
Ειδικά κεφάλαια μη γραμμικού προγραμματισμού (Special topics in non-linear programming)
Επιχειρηματική ευφυΐα και αναλυτική δεδομένων (Business intelligence and data analytics)
Μοντελοποίηση και προσομοίωση κατεργασιών με συστήματα CAD/CAE (Manufacturing modeling and simulation by CAD/CAE systems)
Ορθολογική ενεργειακή διαχείριση παραγωγικών συστημάτων (Rational energy management of production systems)
Ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίηση πελατών (Service quality and customer satisfaction)
Πολυκριτήρια ανάλυση και χρηματοοικονομικές αποφάσεις (Multicriteria analysis and financial decisions)
Ποσοτικές μέθοδοι στο μάρκετινγκ (Quantitative methods in marketing)
Προχωρημένα θέματα υπολογιστικής μηχανικής (Advanced topics in computational mechanics)
Ρομποτικά συστήματα και μηχανισμοί (Robotic systems and mechanisms)
Συστήματα αναμονής (Queueing systems)
Χρηματοοικονομική διοίκηση (Financial management)

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αειφορική διαχείριση ενεργειακών συστημάτων (Sustainable management of energy systems)
Αριθμητικές μέθοδοι για μερικές διαφορικές εξισώσεις (Numerical methods for partial differential equations)
Ασαφή συστήματα και έλεγχος (Fuzzy systems and control)
Βέλτιστος δομικός σχεδιασμός υλικών και κατασκευών (Optimal design of materials and structures)
Ειδικά θέματα πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων αποφάσεων (Special topics in information and decision systems)
Ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές της κατάλυσης (Energy and environmental applications of catalysis)
Επιχειρηματικότητα και εξέλιξη των επιχειρήσεων (Entrepreneurship and business evolution)
Μεθευρετικοί και εξελικτικοί αλγόριθμοι σε προβλήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (Metaheuristic and evolutionary algorithms for supply chain management problems)
Μέθοδοι επίλυσης διοικητικών προβλημάτων (Problem solving methods in management)
Πολυκριτήρια συστήματα αποφάσεων (Multicriteria decision systems)
Προχωρημένη αριθμητική ανάλυση (Advanced numerical analysis)
Προχωρημένος σχεδιασμός και έλεγχος λειτουργίας ενεργειακών συστημάτων (Advanced design and operation control of energy systems)
Σχεδίαση και προγραμματισμός παραγωγής (Production planning and scheduling)
Υπολογιστικές μέθοδοι στη ρευστομηχανική και τη μετάδοση θερμότητας (Numerical methods for fluid mechanics and heat transfer)
Φιλοσοφική διερεύνηση της τεχνολογικής και κοινωνικής ανάπτυξης (Philosophical research on technological and social development)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΩΝ (Analysis and matrix computations)

Νόρμες διανυσμάτων και πινάκων. Ευαισθησία των γραμμικών συστημάτων. Δείκτης κατάστασης πίνακα και ανάλυση διαταραχών γραμμικών συστημάτων. Άμεσες μέθοδοι (ανάλυση LU, ανάλυση Cholesky), τεχνικές οδήγησης. Επαναληπτικές μέθοδοι (Jacobi, Gauss-Seidel, SOR, μέθοδος βέλτιστης κλίσεως). Ορθογώνιοι πίνακες. Ανάλυση QR. Μετασχηματισμοί Householder. Ανάλυση ιδιαζουσών τιμών. Γραμμικό πρόβλημα ελαχίστων τετραγώνων. Μέθοδοι εύρεσης ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Systems development and product design using intelligent optimization methods)

Εισαγωγή στον βέλτιστο σχεδιασμό συστημάτων και προϊόντων. Περιγραφή της γεωμετρίας με χρήση παραμετρικών καμπυλών και επιφανειών. Εισαγωγή στις μεθόδους βελτιστοποίησης. Ευρετικές μέθοδοι Βελτιστοποίησης. Εισαγωγή στους Εξελικτικούς Αλγορίθμους (ΕΑ). Κατηγορίες ΕΑ, δομή και ειδικά χαρακτηριστικά. Οι Εξελικτικές Στρατηγικές. Ο Διαφορικός Εξελικτικός αλγόριθμος. Σύγκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων Εξελικτικών Αλγορίθμων. Τελεστές Εξελικτικών Αλγορίθμων. Μέθοδοι υλοποίησης των περιορισμών. Μέθοδοι επιτάχυνσης Εξελικτικών Αλγορίθμων (ειδικοί τελεστές, παράλληλη επεξεργασία, μετα-μοντέλα). Εξελικτικοί Αλγόριθμοί για πολυκριτήρια προβλήματα βέλτιστου σχεδιασμού. Τεχνητά Νευρωνικά δίκτυα (ΤΝΔ).Συνδυασμός ΕΑ και ΤΝΔ. Case Studies.

 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Optimal control with computational applications)

Ιστορία του Λογισμού των Μεταβολών, Εισαγωγή στην Θεωρία Βέλτιστου Ελέγχου, Συνάρτησεις – Συναρτησιακά, Ακρότατα συναρτησιακών μιας συνάρτησης – Διαφορικές εξισώσεις Euler-Lagrange, Παραδείγματα μέσω Matlab, Συναρτησιακά διανυσματικών συναρτήσεων, Οι εξισώσεις Hamilton-Jacobi, Συναρτησιακά καμπύλων με ασυνέχεια στις παραγώγους, Συναρτησιακά καμπύλων οι οποίες υπόκεινται σε δεσμούς, Ισοπεριμετρικά προβλήματα, Εφαρμογές του Λογισμού Μεταβολών στον Βέλτιστο Έλεγχο, Οι εξισώσεις Hamilton-Jacobi-Bellman, Το πρόβλημα του βέλτιστου ρυθμιστή με πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα, Το πρόβλημα του βέλτιστου ρυθμιστή με άπειρο χρονικό ορίζοντα, Το πρόβλημα ανίχνευσης, Η αρχή ελαχίστου του Pontryagin, Το πρόβλημα ελαχίστου χρόνου, Το πρόβλημα ελαχίστων καυσίμων, Το πρόβλημα ελάχιστης ενέργειας, Επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων με έμφαση α) στο πρόβλημα ανίχνευσης, β) στο πρόβλημα ελαχίστου χρόνου, γ) στο πρόβλημα ελαχίστων καυσίμων, δ) στο πρόβλημα ελάχιστης ενέργειας.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (Web-based data for sustainability and entrepreneurship)

Τεχνικές αναζήτησης δεδομένων από το διαδίκτυο και συλλογής δεδομένων μέσω δομημένων ηλεκτρονικών ερευνών. Το μάθημα περιλαμβάνει τρεις ενότητες: (1) Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων επιχειρήσεων και επιχειρηματικής δραστηριότητας από το LinkledIn. Πεδία που δηλώνονται στα προφίλ των επιχειρήσεων (“company profiles”), στις αγγελίες εργασίας (“Jobs”) και στα προσωπικά προφίλ χρηστών (“People”). Προσεγγίσεις συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων. (2) Συλλογή και επεξεργασία αναζητήσεων στο διαδικτύου, με τη χρήση της εφαρμογής Google Trends. Γενική περιγραφή της εφαρμογή διαδικασίες και τεχνικές συλλογής και επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων. (3) Μεθοδολογικές λεπτομέρειες κατασκευής και διεξαγωγής διαδικτυακών ερευνών και λήψη paradata με το λογισμικό 1ka.

 

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ (Man-machine dynamic systems)

Διοίκηση επιχειρησιακών διαδικασιών, διαδικαστική αναπαράσταση με διαγράμματα IDEF, επιδράσεις εργονομικών παραγόντων, επεξεργασία πληροφοριών από τόν άνθρωπο, μοντέλα λήψης αποφάσεων, ανάλυση ανθρώπινης αξιοπιστίας, διερεύνηση συμβάντων. ΜΕΡΟΣ Β: Θεωρία δυναμικής συστημάτων, αρχέτυπα ελέγχου θεμελιωδών συστημάτων, έλεγχος επιχειρησιακών διαδικασιών παραγωγής, ποιότητας και ασφάλειας, εφαρμογές με χρήση του λογισμικού πακέτου Vensim. ΜΕΡΟΣ Γ: Μοντελοποίηση συστημάτων με δίκτυα Petri, μοντέλα θεμελιωδών υποσυστημάτων με δίκτυα Petri, έγχρωμα δίκτυα Petri (Coloured Petri Nets), μοντελοποίηση ροών εργασίας, εφαρμογές με χρήση του λογισμικού πακέτου CPNTools.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Special forecasting topics: innovative economies and societies)

Ακμάζουσες και παρακμάζουσες οικονομίες. Η λογική της δράσης των οργανωμένων ομάδων ειδικών ιδιωτικών συμφερόντων. Οι επιπτώσεις από την δράση των οργανωμένων ιδιωτικών ομάδων. Επιβραδυντές στην υιοθέτηση καινοτομιών και νέων τεχνολογιών σε μια οικονομία. Ανεπτυγμένες δημοκρατίες μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Ενοποίηση επικρατειών και εξωτερικό εμπόριο. Ανισότητα, διακρίσεις και ανάπτυξη. Στασιμοπληθωρισμός, ανεργία, επιχειρηματικοί κύκλοι και ανάπτυξη.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Special topics in non-linear programming)

Εισαγωγή, Ανάλυση κυρτότητας (Κυρτά σύνολα Κυρτές συναρτήσεις), Μη γραμμική βελτιστοποίηση (Συνθήκες βέλτιστου Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης), Εφαρμογές μη γραμμικού προγραμματισμού, Απόλυτη βελτιστοποίηση προβλημάτων μη γραμμικού προγραμματισμού (Αιτιοκρατικές μέθοδοι Κυρτή χαλάρωση συναρτήσεων), Μικτός ακέραιος γραμμικός και μη γραμμικός προγραμματισμός, Εφαρμογές.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Business intelligence and data analytics)

Επιχειρηματική ευφυΐα, επιχειρηματική αναλυτική (περιγραφική, προγνωστική και καθοδηγητική αναλυτική), μεγάλα δεδομένα. Δεδομένα, πληροφορία, γνώση. Αποθήκες δεδομένων και συστήματα OLAP. Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση. Αναλυτική δεδομένων και εξόρυξη γνώσης από μεγάλους όγκους δεδομένων, μέθοδοι/αλγόριθμοι ταξινόμησης, συσταδοποίησης, κανόνες συσχέτισης, εξόρυξη διαδικασιών. μέθοδοι επιχειρησιακής ερευνας, βελτιστοποίησης και πολυκριτήριας ανάλυσης στην αναλυτική, προεπεξεργασία. Μετατροπές δεδομένων. Μέτρα ομοιότητας και διαφορετικότητας, ανίχνευση ακραίων τιμών, ανάλυση δεδομένων, υπολογιστική νοημοσύνη (νευρωνικά δίκτυα, ασαφή συστήματα, εξελικτικοί αλγόριθμοι), βαθιά μάθηση (deep learning), ευφυή συστήματα, εργαλεία, γλώσσες και συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας, εξόρυξης γνώσης και αναλυτικής δεδομένων όπως: Python, Weka, Rapid Miner, Hadoop, κ.α.

 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAE (Manufacturing modeling and simulation by CAD/CAE systems)

Αναλυτικές και αριθμητικές μέθοδοι προσομοίωσης μηχανουργικών κατεργασιών. Λογισμικά προσομοίωσης. Εφαρμογές μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων σε κατεργασίες κοπής και κατεργασίες διαμόρφωσης. Ανάπτυξη λογισμικών προσομοίωσης με χρήση γλώσσας προγραμματισμού (Fortran, VB, C++). Συστήματα CAD για μοντελοποίηση κατεργασιών. Σχεδιασμός κοπτικών εργαλείων. Βελτιστοποίηση μηχανουργικών κατεργασιών με κριτήρια τη μείωση της φθοράς των εργαλείων και την πιστότητα των κατεργασμένων επιφανειών. Προσομοίωση βασισμένη σε εξειδικευμένες μετρήσεις.

 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Rational energy management of production systems)

Εισαγωγή στο ενεργειακό πρόβλημα. Αρχές ενεργειακής ανάλυσης και ενεργειακής αποδοτικότητα παραγωγικών συστημάτων. Ενεργειακό σύστημα. Ενεργειακό ισοζύγιο. Ορθολογική χρήση ενέργειας στο βιομηχανικό τομέα. Συστήματα συμπαραγωγής θερμότητας-ηλεκτρισμού. Τεχνολογίες συμπαραγωγής. Λόγος θερμότητας-ισχύος. Τριπαραγωγή θερμότητας-ηλεκτρισμού-ψύξης. Εκτίμηση ζήτησης ενέργειας στις μεταφορές.    Εκτίμηση ζήτησης ενέργειας στον οικιακό τομέα. "Ευφυή" υλικά και διατάξεις εξοικονόμησης ενέργειας. Ενεργειακή διαχείριση. Ενεργειακή επιθεώρηση. Επιπτώσεις της χρήσης ενέργειας.

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (Service quality and customer satisfaction)

Εισαγωγή στην ποιότητα των υπηρεσιών (γενική φιλοσοφία και βασικοί ορισμοί), Μεθοδολογία εφαρμογής Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις υπηρεσίες, Εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις (Servqual, Servperf, Oliver, Fornell and Kano models, Structural equation models, MUSA method), Customer value management, Βραβεία ποιότητας και βαρόμετρα ικανοποίησης, Έρευνες ικανοποίησης πελατών, Ικανοποίηση προσωπικού, Καταναλωτική αφοσίωση, Ειδικά θέματα ποιότητας υπηρεσιών, Εφαρμογές και μελέτες.

 

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Multicriteria analysis and financial decisions)

Τυπολογία χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Χρηματοοικονομικοί στόχοι επιχειρήσεων και οργανισμών. Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας των χρηματοοικονομικών αποφάσεων,. Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση,. Αναλυτικές μεθοδολογίες λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών επιδόσεων επιχειρήσεων και οργανισμών. Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης.Venture capital.

 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Quantitative methods in marketing)

Μοντέλα συνολικής αντίδρασης αγοράς. Μοντέλα ατομικής αντίδρασης. Μοντέλα ανάπτυξης νέων προϊόντων. Η μέθοδος Conjoint Analysis. Τμηματοποίηση αγοράς. Στόχευση αγοράς. Τοποθέτηση προϊόντος. Μέθοδοι πρόβλεψης. Μοντέλα διαφήμισης. Μοντέλα τιμολόγησης.

 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Advanced topics in computational mechanics)

Ενεργειακές μέθοδοι και μέθοδοι μεταβολών για την αριθμητική προσέγγιση της λύσης μερικών διαφορικών εξισώσεων, Προβλήματα ελαστικότητας, θερμότητας και συνδυασμένων πεδίων. Μέθοδοι πεπερασμένων και συνοριακών στοιχείων. Προγραμματισμός μεθόδων και χρήση προγραμμάτων ελεύθερου λογισμικού. Επίδειξη εμπορικών προγραμμάτων και θέματα. Επανάληψη γραμμικών προβλημάτων και επέκταση στα συνηθισμένα μη γραμμικά προβλήματα (γεωμετρική μη γραμμικότητα, υλικού και συνόρου με τα προβλήματα επαφής). Επέκταση σε νεώτερες μεθόδους που ενσωματώνουν μεγάλα δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη (βαθειά εκπαίδευση) στην υπολογιστική μηχανική. Σεμινάρια για τη χρήση ερευνητικών προγραμμάτων από δημοσιεύσεις του διδάσκοντα.

 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (Robotic systems and mechanisms)

Ιστορική αναδρομή ρομποτικών συστημάτων. Ομογενείς μετασχηματισμοί, κινηματική ανάλυση επενεργητών, προβλήματα ελέγχου θέσης, ταχύτητας και δύναμης. Εναέρια, επίγεια, υποβρύχια ρομποτικά συστήματα: χαρακτηριστικά και επιλεγμενα θέματα ελέγχου. Αυτονομία και πλοήγηση ρομποτικών οχημάτων. Βιομιμητισμός.

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (Queueing systems)

Αλυσίδες Markov διακριτού και συνεχούς χρόνου. Χρήσιμες κατανομές. Βασικές αρχές και ιδιότητες συστημάτων αναμονής. Γραμμικές εξισώσεις διαφορών και διαφορικές εξισώσεις. Στοιχειώδη συστήματα αναμονής και επεκτάσεις. Μη εκθετικά συστήματα (Συστήματα Μ/Εn/1 και G/En/1). Μετασχηματισμός Z. Συστήματα με πολλούς εξυπηρετούντες (Μ/C2/2). Συνδυασμός συστημάτων παραγωγής προς αποθήκευση (make-to-stock) με συστήματα παραγωγής κατά παραγγελίες (make-to-order). Το πρόβλημα της ανάθεσης εργασιών σε μηχανές. Γραμμές παραγωγής.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Financial management)

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης, Πηγές κεφαλαίων, Κόστος κεφαλαίου, Κεφαλαιακή διάρθρωση, Πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών, Διαχρονική αξία χρήματος, Αξιολόγηση επενδύσεων, Μερισματική πολιτική.

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Sustainable management of energy systems)

Ανθρωπότητα και περιβάλλον. Ενέργεια‐πληθυσμός‐οικονομία. Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη. Μορφές ενέργειας και ενεργειακές ανάγκες. Εξέλιξη ενεργειακής ζήτησης και πιθανότητες εξάντλησης αποθεμάτων. Παραγωγή ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Ηλιακή ενέργεια: φωτοθερμικά και φωτοηλεκτρικά συστήματα. Αιολική ενέργεια: τεχνολογία ανεμογεννητριών. Γεωθερμία. Υδροηλεκτρικά συστήματα. Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα. ΑΠΕ και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές παράμετροι αξιολόγησης εφαρμογών ΑΠΕ. Περιορισμοί στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ (Numerical methods for partial differential equations)

Θεμελιώδεις αριθμητικές τεχνικές για διάφορες μερικές διαφορικές εξισώσεις (υπερβολικού, ελλειπτικού και παραβολικού τύπου). Μέθοδος πεπερασμένων διαφορών για το πρόβλημα των δύο σημείων και για παραβολικά, ελλειπτικά και υπερβολικά προβλήματα. Ευστάθεια και σύγκλιση μεθόδων. Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων για το πρόβλημα των δύο σημείων. Εισαγωγή στα πεπερασμένα στοιχεία σε πολλές διαστάσεις. Εισαγωγή στην έννοια της ασθενούς παραγώγου και της μεταβολικής διατύπωσης προβλημάτων συνοριακών τιμών. Συναρτήσεις βάσης και διακριτοποίηση. Πίνακες μάζας, ακαμψίας, και μέθοδοι επίλυσης γραμμικών συστημάτων. Εκτιμήσεις σφάλματος. Μέθοδοι πεπερασμένων όγκων για προβλήματα υπερβολικού τύπου και νόμους διατήρησης. TVD ευστάθεια και υπολογισμός ασυνεχειών.

 

ΑΣΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ (Fuzzy systems and control)

Ορισμοί και βασικές πράξεις με ασαφή σύνολα, συναρτήσεις συμμετοχής Η αρχή της επέκτασης, ασαφείς σχέσεις, τελεστές, ασαφείς αριθμοί. Λεκτικές τιμές και μεταβλητές, ασαφείς ΕΑΝ-ΤΟΤΕ κανόνες . Προσεγγιστική αιτιολόγηση- Ασαφής έλεγχος. Εφαρμογές ασαφούς ελέγχου. Ασαφής μοντελοποίηση προβλημάτων επιχειρησιακής έρευνας κατά Bellman και Zadeh. Εισαγωγή στα νεύρο-ασαφή συστήματα. Η εργαλειοθήκη Fuzzy Logic Toolbox της ΜΑΤLAB.

 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Optimal design of materials and structures)

Αρχές αριθμητικής βελτιστοποίησης. Χρήση βελτιστοποίησης για τον βέλτιστο σχεδιασμό. Ανάλυση ευαισθησίας. Συνδυασμός με μεθόδους πεπερασμένων και συνοριακών στοιχείων. Ενεργειακές μέθοδοι στη μηχανική και βέλτιστος σχεδιασμός. Τοπολογική βελτιστοποίηση. Βέλτιστος σχεδιασμός μικροδομών αι αριθμητική ομογενοποίηση. Προγραμματισμός μεθόδων και θέματα φοιτητών από τις διάφορες εφαρμογές.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Special topics in information and decision systems)

Εισαγωγή. Θεωρία αποφάσεων. Λήψη ομαδικών αποφάσεων και διαπραγματεύσεις. Λήψη ομαδικών αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια. Θεωρία της κοινωνικής επιλογής. Δομημένη μοντελοποίηση και συστήματα διαχείρισης βάσεων μοντέλων. Ευφυή συστήματα αποφάσεων. Λήψη αποφάσεων σε δυναμικά συστήματα. Αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα των ΠΣ και ΣΥΑ. Μοντελοποίηση χρήστη. Μοντελοποίηση καταναλωτή. Τεχνικές και μέθοδοι προσαρμογής και προσωποποίησης. Διοίκηση επιχειρησιακών διαδικασιών και εικονικές επιχειρήσεις. Αξιολόγηση ιστοσελίδων και εφαρμογών Η.Ε. Διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων. Αναλυτική και επιχειρηματική ευφυΐα. Ειδικές κατηγορίες ΠΣ και ΣΥΑ (συστήματα υποστήριξης ομαδικών αποφάσεων, πολυκριτήρια ΣΥΑ, διοικητικά συστήματα υποστήριξης, χωρικά ΣΥΑ, κατανεμημένα ΣΥΑ, κλπ). Εφαρμογές ΣΥΑ στο μάρκετινγκ, τη χρηματοοικονομική διοίκηση, την παραγωγή, τη διοίκηση κ.α.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ (Energy and environmental applications of catalysis)

Παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση συμβατικών καυσίμων. Καταλυτικά υλικά: σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση. Βασικές αρχές και εφαρμογές της κατάλυσης. Ο ρόλος της κατάλυσης στην παραγωγή ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Εναλλακτικές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας. Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα. Παραγωγή και εκμετάλλευση βιοκαυσίμων. Παραγωγή και εκμετάλλευση υδρογόνου (Η2). Το Η2 ως ενεργειακός φορέας. Καθαρές τεχνολογίες άνθρακα.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Entrepreneurship and business evolution)

Νόμοι της φύσης που διέπουν την επιχειρηματικότητα. Προσαρμογή των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στο μεταβαλλόμενο οικονομικό κλίμα. Μεγάκυκλοι της οικονομίας. Επιχειρηματικοί κύκλοι. Εξέλιξη της επιχείρησης μέσα από διαφορετικές εποχές. Από ανάπτυξη σε χάος και από χάος σε ανάπτυξη. Η εξέλιξη της εξέλιξης και η μεγάλη «εικόνα». Ένστικτο και λογική στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Γενετικός ανασχεδιασμός των επιχειρήσεων. Οι νέες κατευθύνσεις και εξελίξεις της επιχείρησης.

 

ΜΕΘΕΥΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Metaheuristic and evolutionary algorithms for supply chain management problems)

Η εφοδιαστική αλυσίδα, κλασικά προβλήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, προβλήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας που περιγράφονται με τη χρήση γράφων, το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή, το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων, παραλλαγές και επεκτάσεις του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων, συνδυαστικά προβλήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, ευρετικοί αλγόριθμοι, αλγόριθμοι τοπικής αναζήτησης, μεθευρετικοί αλγόριθμοι (αλγόριθμος προσομοιωμένης ανόπτησης, αλγόριθμος περιορισμένης αναζήτησης, αλγόριθμος μεταβλητής γειτονιάς αναζήτησης, διαδικασία άπληστης τυχοποιημένης προσαρμοστικής αναζήτησης, αλγόριθμος επανασύνδεσης διαδρομών), εξελικτικοί αλγόριθμοι (γενετικοί αλγόριθμοι, εξελικτικός προγραμματισμός, γενετικοί αλγόριθμοι πολλαπλών πληθυσμών, μιμητικοί αλγόριθμοι, αλγόριθμος της διαφορικής εξέλιξης), αλγόριθμοι εμπνευσμένοι από τη φύση (αλγόριθμος βελτιστοποίησης αποικίας μυρμηγκιών, αλγόριθμος βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων, αλγόριθμος τεχνητής αποικίας μελισσών, αλγόριθμος βελτιστοποίησης ζευγαρώματος μελισσών/μπάμπουρων, αλγόριθμοι πυγολαμπίδων, αλγόριθμος νυχτερίδας, αλγόριθμος αναζήτησης του κούκου), άλλοι αλγόριθμοι εμπνευσμένοι από φυσικές διαδικασίες (αλγόριθμος αναζήτησης μουσικής αρμονίας, αλγόριθμος επιλογής κλώνων, αλγόριθμος αναζήτησης της βαρυτικής έλξης).

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (Problem solving methods in management)

Πλαίσιο επίλυσης διοικητικών προβλημάτων. Ανάλυση συμπτωμάτων. Συνδυασμός συμπτωμάτων με τις αιτίες που ευθύνονται για την εμφάνιση τους. Κατασκευή μοντέλων. Έλεγχος καταλληλότητας μοντέλου. Εφαρμογή μοντέλου στον προσδιορισμό εναλλακτικών λύσεων. Επιλογή της βέλτιστης (ή της καλύτερης) εναλλακτικής λύσης. Έλεγχος της καταλληλότητας της επιλεγείσας λύσης. Οργανωτικός σχεδιασμός για την εφαρμογή της επιλεγείσας λύσης στην πράξη. Συζήτηση μελετών περίπτωσης (case studies).

 

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Multicriteria decision systems)

Μοντελοποίηση προτιμήσεων. Συνεπής οικογένεια κριτηρίων. Πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας. Ανάλυση ευαισθησίας. Θεωρία των σχέσεων υπεροχής. Πολυκριτήριος γραμμικός προγραμματισμός. Πολυκριτήρια μέθοδος simplex. Πολυκριτήριος παραμετρικός προγραμματισμός. Αλληλεπιδραστικές τεχνικές. Προγραμματισμός στόχων. Αναλυτική-συνθετική προσέγγιση. Διαδικασίες αξιολόγησης μοντέλων κατάταξης και ταξινόμησης.

 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Advanced numerical analysis)

Παραγώγιση στον Rn , παράγωγος κατά Fréchet, παράγωγος κατά Gateaux. Η μέθοδος του Νεύτωνα για τη λύση μη γραμμικών συστημάτων. Θεωρήματα σταθερού σημείου, θεωρήματα συστολής, ταχύτητα σύγκλισης της μεθόδου του Νεύτωνα. Αριθμητική επίλυση συστημάτων συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Μονοβηματικές και πολυβηματικές μέθοδοι. Συνέπεια, ευστάθεια, και σύγκλιση. Άκαμπτα προβλήματα. Πολυωνυμική παρεμβολή: παρεμβολή Lagrange, παρεμβολή Hermite, παρεμβολή με γραμμικές και κυβικές splines. Εκτίμηση σφάλματος παρεμβολής.. Στοιχεία θεωρίας προσεγγίσεων.

 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Advanced design and operation control of energy systems)

Εισαγωγή στις βασικές αρχές σχεδιασμού και ελέγχου συστημάτων, έρευνα αγοράς και βιβλιογραφική ανασκόπηση, ανασκόπηση φυσικοχημικών διεργασιών συνεχούς, ημι-συνεχούς και ασυνεχούς λειτουργίας, αξιοποίηση παραπροϊόντων και ανακυκλώσεις ρευμάτων διεργασίας με στόχο την μεγιστοποίηση κέρδους, ανασκόπηση συστημάτων ΑΠΕ και υβριδικά συστήματα, βέλτιστη διαχείριση ενέργειας/θερμότητας, προσεγγιστικές και εμπειρικές μέθοδοι διαστασιολόγησης και κόστους τεχνικού εξοπλισμού, ορισμοί οικονομικών όρων (πάγια επένδυση, δαπάνες λειτουργίας, απόδοση κεφαλαίου, απόσβεση, κριτήρια αποδοτικότητας και αξιολόγηση επενδύσεων), βέλτιστα δίκτυα εναλλαγής θερμότητας με τη μέθοδο του κρίσιμου σημείου (Pinch Analysis), εισαγωγή και εκμάθηση του λογισμικού Aspen Plus ή Aspen Hysys (προσομοίωση σε συνθήκες δυναμικής λειτουργίας παρουσία ελεγκτών), εισαγωγή στον βέλτιστο έλεγχο, αξιολόγηση και εφαρμογή συστημάτων ελέγχου σε πραγματικά συστήματα με χρήση προσομοίωσης.

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Production planning and scheduling)

Διαδικασίες Markov και τεχνικές μη γραμμικής βελτιστοποίησης: εφαρμογές στον έλεγχο ροής και δρομολόγησης και στην ευστάθεια συστημάτων παραγωγής. Τεχνικές δυναμικού προγραμματισμού, διακλάδωσης και φράγματος και αμοιβαίας εναλλαγής: εφαρμογές στον προγραμματισμό εκτέλεσης εργασιών σε μία μηχανή, παράλληλες μηχανές, καταστήματα ροής και σε καταστήματα εργασιών.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (Numerical methods for fluid mechanics and heat transfer)

Ελλειπτικές, παραβολικές, υπερβολικές μερικές διαφορικές εξισώσεις για μόνιμα - μεταβατικά - μη μόνιμα φαινόμενα. Εισαγωγή στις μεθόδους διακριτοποίησης των διαφορικών εξισώσεων ροής και μετάδοσης θερ-μότητας. Σφάλματα διακριτοποίησης, ευστάθεια, σύγκλιση. Ανάλυση Fourier και von Neumann. Η μέθοδος πεπερασμένων όγκων (για δομημένα και μη δομημένα πλέγματα). Η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Philosophical research on technological and social development)

Ανάδειξη της λογικής της ιστορίας της ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας, εντός της ανάπτυξης της κοινωνίας ως ολότητας∙ αποκάλυψη των νομοτελειών-τάσεων αυτής της δραστηριότητας στην αντιφατική κλιμάκωση του κοινωνικά και τεχνολογικά διαμεσολαβημένου εξωσωματικού μεταβολισμού-μετασχηματισμού της φύσης. Η εκπόνηση, ανάπτυξη και εφαρμογή καθολικού χαρακτήρα μέσων και τρόπων επενέργειας στη φύση και στην κοινωνία και οι τεράστιας κλίμακας καταστροφικές-αποδομητικές και δημιουργικές-εποικοδομητικές τάσεις. Η υπαγωγή σε ιδιοτελείς σκοπιμότητες, αντίθετες στη λογική της έρευνας και των πραγματικών αναγκών, οδηγεί στις πρώτες. Οι δεύτερες ωριμάζουν με την καθολικοποίηση-δημιουργική επαναστατικοποίηση των ιδεατών και υλικών όρων αυτού του μετασχηματισμού, γεγονός που συνδέει επιτακτικά τον αγώνα για την επιστημονική αλήθεια με την προοπτική ενοποίησης της ανθρωπότητας.